Referat i kortversion från Styrelsemöten

2015-02-18
2015 års första styrelsemöte. Vi gick igenom bokslutet, revorerna på Revisorsringen har nu grankat siffrorna och bokslutet är färdigt att godkännas av er medlemmar.
Vi har gjort en uppskrivning av sopsugens värde, samt en marknadsvärdering av densamma. Mer om detta kommer vi att presentera på Föreningsstämman.
Vi har infört parkeringsavgifter på Bele-, Mimer- och Nimbusgatan, detta pga att beläggningen på de tidigare 30-minutersparkeringarna var så dålig. Nu utnyttjas de mycket flitigare.
Skyltar har satts upp längs med träkajen med upplysning om att denna inte vinterväghålles.
Området verkar ha drabbats av en inbrottsvåg, var vaksamma!
Diskussioner om kajens framtid pågår med Fastighetskontoret, inget konkret att rapportera ännu.
Konsten längs kajen har värderats för en ev uppskrivning av denna inför nästa bokslut.
Fler parkeringsplatser kommer att iordningställas vid Sörhallen, vi hoppas det bidrar til att minska trycket något.
Fortsatta försök att nå politiker i Miljönämnden för en diskussion om avgiftstaxan pågår.
Till sist diskuteraes lite almänna frågor, sophanteringen sommartid, grillplats i parken, avloppsstopp, Västtrafik och tidningsinsamling, inga beslut togs i något av dessa diskussioner.

2014-11-26
Nu är hålen utanför Ssuschin lagade temporärt, riktigt lagning får vänta tills nästa år.
Prognos för 2014 och Budget för 2015 gicks igenom och styrelsen enades om ett budgetförslag att presentera för stämman i april nästa år. Dock kommer styrelsen att redan nu sända ut budgetbrevet till alla medlemmar att ha som hjälp i budgetarbetet i den egna föreningen, att tänka på är att detta är preliminära siffror som först ska beslutas av stämman.
Offert på försäkring hade kommit under dagen och alla styrelseledamöter fick med sig denna information hem att läsa och återkomma med kommentarer.
Styrelsen beslutade att utöka antalet parkeringsplatser eftersom trycket är stort på detta område. Parkeringsplatserna på Nimbus-, Bele- och Mimergatan kommer att avgiftbeläggas och man kommer kunna stå där med boendekort på kvällar och helger. man tror sig också kunna få fran 6-7 nya platser vid Sörhallstorget, dels mellan träden på höger sida samt vid den stora häcken utmed Sörhallen. Vid Kvarnpirsgatan kommer man minska på häckens omfattning för att få fram ytterligare några platser.
Styrelsen beslutade att uppvakta politikerna om sopsugstaxan, man menar att taxan inte ger någon ekonomisk vinst för vår stordrift, trots att det blir många fördelar för Kretslopp & Vatten.
En visning av sopsugen är planerad i samarbete med Envac under februari månad 2015.
Fråga från en medlem om möjlighet till duschar på bryggan/kajpromenaden avslogs.2014-10-14
Uppföljning av föregående mötes frågor avseende kajerna, parkeringar och sopsug.
Tyvärr blev offerten på att reparera kajen vid Havets Port altför hög, vaför vi avvaktar och ser om vi kan finna en annan lösning.
Envac genomför just nu en matavfallskontroll, genom denna hoppas vi kunna få stopp på problemet med plastpåsar med okänt innehåll i matavfallfraktionen.
Kollektivtrafiken över älven diskuterades och det beslutades att vi ska uppvakta Västtrafik med önskemål om en dialog om utökad trafik över älven.

2014-09-24
Denna onsdag samlades vi för ett lite längre möte, började som vanligt med att gå igenom teknisk rapport, diskuterade hur vi ska utföra utfasningen av de gamla kvicksilverlamporna och byta ut till LED. Lundinbåten har fått skador och behöver repareras i vinter.
Ekonomisk förvaltning, följer i stort sett budgeten.
Vecka 32 kommer Älvstranden Utveckling AB börja renovera en del av kajen borta vid "Havets Port", vi kommer att efterfråga en offert för att få gjort vår del samtidigt, den utgör fn en stor snubbelrisk.
Förfrågan från fastighetskontoret har inkommit med vad vi anser om ägandet av kajerna, detta diskuterades, för och nackdelar.
Avtalet med Västia löper ut och vi har begärt in offerter från tre P-bolag, Västia står sig bäst i konkurrensen. Styrelsen gav Parkeringsgruppen mandat att teckna ett ettårsavtal.
Styrelsens "Sop-grupp" har träffats ett antal gånger och bl a haft möte med Kretslopp & Vatten angående de höjda taxorna. Svårt att påverka, styrelsen diskuterade vad man mer kan ta till för åtgärder och kommer att uppvakta politikerna i Göteborg.
Önskan om rastplats för hundar hade inkommit från medlemmar, inget förslag på lämplig plats fanns, men i övrigt en god idé

2014-02-18
Vid detta sammanträde gick vi som vanligt igenom teknisk och ekonomisk förvaltning och det noterades att arbetet med att reparera det sluk-hål som uppkommit vid Sörhallstorget kostade mer än beräknat att åtgärda. Sopsugens kostnader kommer att öka eftersom Kretslopp och vattet bestämt sig för att höja sina taxor med 7%!

Vi diskuterade kajerna och när reparation ska påbörjas, det hänger nämligen samman med vad de andra ägarna har för planer. Som ni kanske känner till så ägs ju stommen på kajerna av Älvstranden Utveckling AB och därför måste underhållsarbetena samköras så att vi inte gör arbete som sedan måste göras om.

Det beslutades också att avsätta 300 tkr till en informationskampanj om våra sopor. Om fler kan sortera och sortera rätt så kan vi sänka våra kostnader för sophanteringen betydligt. Alltså - bara mat i matavfalls-sektionen, bara tidningar i tidningssektionen, glas, plåt, plastförpackningar mm till återvinninsstationen.
Tänk också på att stora saker såsom pizzakortonger och vin-tetror inte klarar sig genom krökarna i sopsugen utan att ni först delar dem i mindre bitar.

Det är på gång att få en till återvinninsstation som troligen kommer att sättas ut i närheten av Taubeskolan, det kommer ju att avlasta den befintliga betydligt!

Slutligen så avslutades mötet efter en diskussion om utvecklingen på sopsugsöverklagandet avseende Studio 57 och 58.


2013-11-05 - möte nr 106.
Teknisk förvaltning, inga särskilda händelser, julgrans- och därmed belysningssäsongen närmar sig med stormsteg
Ekonomisk förvaltning,
Ga4. beslutades att stenlägga rabatt på Sköljestens gränd.
Ga10, Diskussionerna fortsätter med Aspelin och Ramm om Studio 57 och 58:as eventuella inkoppling till sopsugsanläggningen GA 10
Övriga frågor:
Informationsmöte om bl a sopsugen kommer hållas den 19 nov.
Skrivelse angående marksättningar i anslutning till Kvarnpiren Samfällighets fastigheter, oklart vems ansvaret är, beslut skjuts fram till nästa möte.
Rapport om att hotet om indragna turer med Älvsnabben för tillfället är borta.
Nästa möte är 2014-02-18.