Eriksberg idag

Eriksberg är ett primärområde i stadsdelsnämndsområde Lundby och ett stort bostadsbyggnadsprojekt på Hisingen i Göteborg. Bostäderna ligger på det gamla Eriksbergsvarvets område. Då varven lades ner började man bygga bostäder vilket har resulterat i ett av Göteborgs mest moderna bostadsområden. Kvar från varvstiden finns bland annat en 84 meter hög orange bockkran som utgör landmärke för hela Eriksberg.

Innan man började bygga ny bostadsbebyggelse användes Eriksbergsområdet till stora konserter med världsartister under åren 1986-1990. Några superstjärnor var Michael Jackson 1988, U2 1987, Rolling Stones och Madonna 1990. Madonna hade sin Blond Ambition Tour här år 1990.

Den moderna bebyggelsen utgörs främst av flerfamiljshus, uppförda under olika etapper av olika byggföretag. I området finns både hyreslägenheter och bostadsrätter.

Det går att promenera utefter vattnet från Lindholmen, via Sannegårdshamnen, Eriksbergstorget, Eriksbergsdockan till Färjenäs. Det finns flera skulpturer och statyer.

Spännande kvällsbelysning som ändrar färg finns vid den gamla rampen/slipen och på stenväggen mot platån. Eriksbergskranen är också upplyst. Ljussättningen av kranen, och dockan intill tilldelades år 2010 Award of Excellence av International Association of Lighting Designers.[2]

Västra Eriksberg består av fem ministadsdelar som tillsammans bildar en harmonisk helhet. Området präglas framförallt av minnena från varvsepoken; stapelbädd 6, torrdockan och bockkranen, men också av Färjenäsparken i väster. Hamnkaraktär kompletteras av parkmiljö och de låga delarna nere vid vattnet får sina motpoler i parkens berg och den högt liggande platån norr om berget i Färjenäsparken. Fem ministadsdelar anpassas efter områdets olika förutsättningar och samspelar inbördes, liksom med de historiska minnesmärkena och nivåskillnaderna.

Kvarteret Stapelbädden i öster, som får sin karaktär av de sluttande betongelementen i strandkanten, bildar övergång mellan den befintliga bebyggelsen på Maskinkajen och den runt torrdockan. Hamnkänslan runt torrdockan, liksom bockkranens storlek, är det som utmärker kvarteren i Dockan. De tre punkthusen i Backen tar upp bockkranens höjd och skapar en övergång till Färjenäsparken väster om husen.

Delvis i skydd av berget i Färjenäsparken och i direkt närhet till bergets promenadstigar och utsiktsplatser ligger Platån, ett område med parkliknande karaktär där en låg och ombonad bebyggelse skapar skyddade gårdar.

Med Färjenäsparken i ryggen och hela hamninloppet för sina fötter ligger de tio punkthus som bildar Kajen. I väster lägre hus för att möta Färjenäsparken och i öster något högre för att ta upp bockkranens stora skala.

En stor tillgång för Västra Eriksberg och Norra Älvstranden är Färjenäsparken, som med berg, stigar och historiska minnesmärken, är en utmärkt plats för rekreation och fritidsaktiviteter.

I och mellan de olika ministadsdelarna finns ett flertal platser, torgbildningar och andra gaturum för handel, evenemang och mänskliga möten. Samtliga kännetecknas av vackra markarbeten, sittplatser i skyddade lägen och planteringar.

Torrdockans kajer, sju respektive tio meter breda, kompletteras med lägre träbryggor. Det blir två 400 meter långa promenadstråk med butiker, uteserveringar och sittplatser. Här blandas båtfolk med flanörer, cyklister och rullskridskoåkare. En drygt fyra meter bred gång- och cykelbro förbinder östra och västra sidan.

Vid bockkranens västra ben kommer områdets största torg med måtten 100 x 50 meter att ligga. Platsen vid dockans mynning har en fantastisk utsikt över älven och in mot centrala Göteborg. Här planeras ett färjeläge med omstigningsplats till lokalbussar. Torget kommer att ha zoner med sittplatser och avgränsningar med låga murar samt grönska och trädplanteringar. Bockkranstorget beräknas kunna färdigställas 2014.

Visionen för D W Flobäcks plats, området vid dockans inre del, är att det ska bli områdets knutpunkt. Hit koncentreras verksamheter, butiker, service mm. En tjugo våningar hög byggnad blir landmärke för Västra Eriksbergs centrum och med trädplanteringar markerar torgets öst-västliga axel. Torget hålls fritt och öppet för att kunna utnyttjas för tillfälliga scener, skateparks, basketplaner och liknande. Åt söder finns idag trädäck i flera nivåer. Mot dockans långa vattenspegel skapas dessutom kontakt med vattnet. Framöver planeras här trevliga uteserveringar.

I mitten av platån hittas ett litet torg som är stadsdelens gröna vardagsrum. Trädplanteringar och sittplatser kompletteras av breddade trottoarer som ger plats för uteserveringar. Torget är en naturlig mötesplats för de kringboende.

Längst i väster ligger områdets och Norra Älvstrandens största park med stora gräsytor, lekplats, servering, promenadstigar och utsiktsplatser. I parken hittar man olika områden som till exempel en björkdal, en körsbärsdal, en ekdal och gamla trädgårdar. Här finns också historiska minnesmärken som Karl IX:s kyrkoruin. Dessutom finns utegym, konstgräsplan, basketplan, hundrametersbana samt steetplaza för skateboard och BMX. Färjenäsparken är i princip färdigställd bortsett från sista delen ner mot älven som beräknas kunna färdigställas under 2019.

Färjenästerrassen som färdigställdes 2012 är en svagt sluttande parkanläggning med gräsytor, trädplanteringar, lekplats och promenadvägar som leder upp till Platån.

En spännande långsmal, släntliknande park som tar upp nivåskillnaderna mellan kajnivån i torrdockan och den högre nivån på Platån. Parken har två utsiktsplatser där den södra är en sågad klack i berget. Sluttande ramper leder upp genom Pölsebobackens bokplanteringar.

Två små avgränsade trädgårdar anläggs på ömse sidor om dockans mynning. De muromgärdade miniparkerna får frodig grönska och blir små oaser för rekreation. Strax öster om dockan ligger de gamla stapelbäddarna från varvstiden. Stapelbädd 5, som idag är helt igenfylld, är en liten vasspark i strandkanten. Stapelbädd 6 som fortfarande är intakt, har kompletterats med sittplatser på den mellanliggande piren samt en ljusanläggning på det sluttande betongplanet.

Runt torrdockans långa vattenspegel grupperas husen i öst-västlig riktning, så att det bildas fyra kvarter på ömse sidor om dockan. Här lever du stadsliv med promenadstråk, serveringar och butiker på de breda kajerna, kryddat av båt- och bryggfolkets aktiviteter.

Hushöjderna i kvarteren runt torrdockan varierar från sju till tio våningar, med takvåningar som bildar burspråk mot dockan. På den västra sidan om dockan ligger kvarterens gårdar, som har låga gårdshus, upphöjda en våning på underliggande källarvåning. På den östra sidan ligger garagen nedsänkta och de grönskande gårdarna med låga gårdshus ansluter direkt mot kajstråket.

Dockan innehåller cirka 770 bostäder och har lokalytor för verksamheter i markplanet vid de viktigaste stråken, längs kajen och vid centrumtorget i den inre delen. Dockan är idag till stor del bebott i och området beräknas vara helt klart under 2016.

1. Brf Compagniet, PEAB, 120 bostadsrätter, inflyttning 2014
2. Brf Albertina, Riksbyggen, ca 90 bostadsrätter, inflyttning 2016
3. Dockhuset, Bostadsbolaget, 86 hyresrätter, inflyttade och klara
4. Brf Bockkranen,  NCC, 79 bostadsrätter, inflyttning 2014
5. Brf Porthuset, NCC,  15 bostadsrätter,inflyttade och klara
6. Brf Skeppsbyggaren, JM, 89 bostadsrätter, inflyttning 2015
7. Brf Ängön, HSB, 103 bostsadsrätter, inflyttade och klara

 

Backen
Området är övergång mellan hamnkaraktären i Dockan och naturparken på Kvarnberget i väster. På den svagt sluttande parkytan, som utjämnar höjdskillnaderna mellan kajen och berget, byggs tre punkthus, tolv våningar höga, på en gemensam sockelvåning.

Här bor man med kajlivets puls och den sluttande parkens grönska i anslutning till husen. Parken, med lekplats, har promenadvägar som leder upp till Kvarnbergets naturstigar och utsiktspunkter. Via husens triangelformade gårdar når man torrdockans kaj med sitt båt- och bryggliv.

Backen innehåller cirka 145 bostäder. Sockelplanet, som innehåller kvarterets garage, har lokalytor för verksamheter ut mot gatan i öster. Backen är idag till stor del bebott och är helt färdigställt under 2014

1. Brf Linnéa, Riksbyggen, 50 bostadsrätter, inflyttning 2014
2. Brf Ellinor, Riksbyggen, 50 bostadsrätter, inflyttade och klara

 

Platån
Högt, och delvis skyddat av Kvarnberget, ligger Platån med radhus och låga flerbostadshus. Områdets främsta tillgång är Kvarnbergets grönska, slingrande stigar och utsiktsplatser.

Här hittar du ett småskaligt boende i trevåningshus och flerbostadshus med en fjärde indragen våning. Miljön är trivsam med skyddade torgbildningar, gröna omgärdade gårdar och små gångvägar mellan radhusens trädgårdar.

Husen och gårdarna ligger något förhöjda i förhållande till gatunivån, vilket ger en naturlig gräns mellan det offentliga och privata rummet. Samtliga gator i området är körbara med bil och kompletteras av små gångvägar genom kvarteren.

Platån innehåller cirka 570 bostäder, varav ungefär 70 är radhus. I anslutning till torgbildningarna finns lokaler i kvartershörnen och där utvidgas trottoarerna för att ge möjlighet till uteserveringar och andra mötesplatser. Området är idag till stor del bebott och beräknas helt färdigställt under 2016.

1. Platån 4, Brf Balladen och Brf Serenaden, JM, inflyttade och klara.
2. Brf Flatön, HSB, 90 bostadsrätter, inflyttning 2015

 

Kajen
Den väl avgränsade strandremsan mellan torrdockan, berget och Färjenäsparken, med tio tvärställda hus, bildar området Kajen. Här bor man i ett vackert söderläge med hamnlivet på ena sidan och Färjenäsparkens natur på den andra. Hushöjderna sjunker från tio våningar i öster, där bockkranen dominerar, till sex våningar i väster vid den småskaliga Färjenäsparken.

Husen lånar sin karaktär från Färjenäsparken med en skarpt skuren yta i sten mot öster och en livligare något lägre fasad mot väster. Gårdarna mellan husen vid älven ligger något förhöjda med breda sittvänliga trappor ut mot kajstråket. Mellan husen mot berget ligger gårdarna på överdäckade källare och parkeringar, vilket ger bra utsikt mot älven och skapar en naturlig övergång till Kvarnbergets högre nivåer. Från gårdarna leder breda sittbara trappsteg av trä ner till gatan mellan husen.

Kajen innehåller omkring cirka 350 bostäder med lokaler i några av husens markplan. Parkeringsplatser finns i garage under husen. Första byggstart beräknas ske under sista kvartal 2013 och vara helt färdigställt under 2019.

1. Brf Kajen 1, PEAB, 87 bostadsrätter, inflyttning 2016
2. Brf Kajpromenaden, NCC, 63 bostadsrätter, inflyttning 2016
3. Kajen 3, JM, ca 90 bostadsrätter, inflyttning 2017
4. Kajen 4, Riksbyggen, ca 50 bostadsrätter, inflyttning 2018
5. Brf Skaftö, HSB, ca 45 bostadsrätter, inflyttning 2019

Informationen hämtad från wikipedia och www.vastraeriksbergs.se 2014-05-20