BESKRIVNING AV SANNEGÅRDEN GA: 2

(Utdrag ur Akt 1480K-2007F317 Ärendenummer O066985 Lantmäterimyndigheten Göteborgs kommun 2007-12-05

 

Gemensamhets-anläggningens ändamål, läge,storlek m.m.

Gemensamhetsanläggningen består av:

a) Kaj med tillhörande träbryggor och förankringsanordningar för kajen inom rutskrafferat område på karta ga_2.
Gemensamhetsanläggningen omfattar endast kajens ytskikt i form av plattor, stensättningar, trädäck, betong m m, inklusive underbyggnad.
Där ytskiktet enbart består av betong, sker avgränsning mot underliggande kajkonstruktion 5 cm ner i betongen
(d v s täckande betongskikt om 5 cm ingår i gemensamhetsanläggningen).
Avgränsning mot kulvert tillhörande Sannegården 28:20 (Kvarnpiren), sker i ovankant tätskikt.
Den underliggande kajkonstruktionen (d v s den ursprungliga kajen som fanns innan bostadsområdet byggdes ut), med tillhörande pålar, dragstag, infästningar och erosionsskydd förvaltas av fastighetsägaren.
Pålar och infästningar i kajen som hör till träbryggorna ingår i gemensamhetsanläggningen.
Avgränsning mot angränsande enskilda fastigheter sker i byggnadernas fasadliv eller fastighetsgräns, men mot fastigheterna Sannegården 28:25 och 28: 30 sker avgränsningen vid trappfot (trapporna tillhör fastigheterna). Avgränsningar i detalj, se karta ga_2 och bifogade fotografier.

 

b) Gångförbindelse mellan kajen och lokalgatan Styrfarten, i Styrfartens förlängning inom rutskrafferat område på karta ga_2.

 

c) Park med tillhörande anläggningar (Bratteråsparken), öster om Sannegården 28:28 och 28:31, inom rutskrafferat område på karta ga_2.
Parken skall äga rätt att avleda dagvatten via dagvattenledningar som tillhör Sannegården ga: 3.

 

d) Ytterbelysning, lampor och belysningspållare utmed kajen och inom parken (armatur, ledningar och belysningsel) som är belägna inom rutskrafferat område på karta ga_2.
Mätning av elförbrukningen sker delvis gemensamt med Sannegården ga: 3-4. Fördelning av kostnaderna för elförbrukningen, mellan gemensamhetsanläggningarna skall ske proportionellt mot antalet armaturer i respektive gemensamhetsanläggning.

 

e) Konstnärlig utsmyckning på kajen med undantag av två stenskulpturer i anslutning till Sannegården 28:11-12.

 

Deltagande fastigheter

Fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen, se andelstal ga_2.
Deltagande fastigheter utgör en anläggningssamfällighet, d.v.s. en samfällighet som skall utföra anläggningen och ansvara för dess drift.

 

Upplåtet utrymme

För anläggningen upplåts det utrymme som den befintliga anläggningen upptar på berörda fastigheter. Utrymmet har markerats med rutskrafferat område på karta ga_2.
Anläggningssamfälligheten har rätt till tillträde av upplåtet utrymme för att se till, bibehålla, förnya, underhålla och reparera anläggningen. Sedan arbetet har avslutats skall i görligaste mån återställning ske till förut befintligt skick.
För tillträde till upplåtet utrymme har anläggnings-samfälligheten rätt att beträda de deltagande fastigheterna för att komma åt anläggningen.
Fastighetsägaren får inte inom de upplåtna områdena uppföra byggnad, anläggning, plantera träd eller vidta andra åtgärder inom fastigheten som kan medföra skada på anläggningen

 

Övrigt

Sannegården 28:3 äger rätt att för tillfart till fastighetens parkeringsplatser, nyttja/trafikera angränsande kaj i anslutning till fastigheten.
Sannegården 28:17-21 äger rätt att för tillfart till fastigheterna, trafikera kajen i anslutning till respektive fastighet.
Sannegården ga: 3-4 äger rätt att förnya, underhålla och reparera dagvattenledningar som korsar Sannegården ga: 2. Rättigheten skall utövas så att arbeten med Sannegården ga: 3-4's ledningar inte hindras eller försvåras. Dessa ledningar får inte heller skadas.

 

Överföring av fastighetstillbehör

De befintliga anläggningarna överförs från Sannegården 28:1-2, 28:10- 12, 28:18-20, 28:26-27 och 734:13 till de deltagande fastigheterna i Sannegården ga: 2. Anläggningen kommer härigenom att vara samfällda för de fastigheter som deltar i anläggningen.

 

Andelstal

Normen för andelstalsberäkningen är byggnadernas bruttoarea (BTA) ovan mark.
Den kommunägda fastigheten Sannegården 734:9 skall ha andelen 50% och tilldelas därför ett BTA-tal som är lika stort som övriga fastigheters sammanlagda BTA-tal.

 

Ändring av andelstal

Samfällighetsföreningens styrelse får för föreningen besluta om ändring av andelstal. Andelstalet skall vid ändring beräknas efter samma grunder som i förrättningen. Normen för fördelning är byggnadernas BTA ovan mark.
Den kommunägda fastigheten Sannegården 734:9 skall ha andelen 50% och skall därför tilldelas ett BTA-tal som är lika stort som övriga fastigheters sammanlagda BTA-tal.
Styrelsen skall genast underrätta berörd fastighetsägare om sitt beslut att ändra fastighetens andelstal. Styrelsen skall vidare snarast möjligt anmäla beslutet till lantmäterimyndigheten så att det nya andelstalet kan införas i fastighetsregistret. Det nya andelstalet får tillämpas först när detta är infört.

Nerladdningsbara dokument