BESKRIVNING AV SANNEGÅRDEN GA: 10

Klicka på kartorna till höger för att förstora upp dem.

 

(Utdrag ur Akt1480K-2007F314 Ärendenummer O057668 Lantmäterimyndigheten Göteborgs kommun 2007-11-19)

 

Gemensamhets-anläggningens ändamål, läge, storlek m.m.

Gemensamhetsanläggningen består av:

1. Sopsugsterminal med erforderlig utrustning.

Sopsugsterminalens belägenhet framgår av ritning SG00-77-01.

2. Ledningar för sopsug inklusive ventiler.

Ledningsdragning framgår av bifogade ritningar SG00-77-01 och SG00-77-02
Avgränsning mot enskilda ledningar sker efter ventil i respektive fastighet.

Servisledningar från stamledning in i byggnad eller in på gård, anläggs och bekostas av respektive fastighet och överlåts därefter till samfälligheten.

Anläggningen är delvis utförd.

 

Deltagande fastigheter

Fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen, se andelstal Ga_10.

Deltagande fastigheter utgör en anläggningssamfällighet, d.v.s. en samfällighet som skall utföra anläggningen och ansvara för dess drift.

Upplåtet utrymme

För anläggningen upplåtes utrymme om två meter på ömse sidan av ledningen. Ledningssträckningen framgår av ritning SG00-77-01 och SG00-77-02.

För anläggningen upplåts det utrymme som den befintliga anläggningen upptar på berörda fastigheter.

Anläggningssamfälligheten äger rätt att tillträda upplåtet utrymme för att nyttja, se till, bibehålla, förnya, underhålla och reparera anläggningen.

Överföring av fastighetstillbehör

Den anläggning (sopsuganläggningen) som ingår i gemensamhetsanläggningen överförs från de fastigheter där den är belägen till de fastigheter som deltar i gemensamanläggningen.

Anläggningen skall vara samfälld för dessa fastigheter

Övrigt

Detaljerade ritningar finns hos Eriksbergs samfällighetsförening.

Sopsugsanläggningen (ledningarna) är till stor del belägen inom allmän platsmark (gata) gemensamt med el-, fjärrvärme- och va-ledningar.

Andelstal

Normen för andelstalsberäkningen är byggnadernas bruttoarea (BTA) ovan mark. Arean viktas med avseende på användningssätt.

Andelstal för samtliga deltagande fastigheter i anläggningen framgår av andelstal Ga_10.

Fastigheter som är obebyggda skall betala 7 % av sitt andelstal. Övriga skall betala efter sina resp. andelstal.

Ändring av andelstal

Samfällighetsföreningens styrelse får för föreningen besluta om ändring av andelstal. Andelstalet skall vid ändring beräknas efter samma grunder som i förrättningen. Normen för fördelning är byggnadernas BTA ovan mark.

Styrelsen skall genast underrätta berörd fastighetsägare om sitt beslut att ändra fastighetens andelstal. Styrelsen skall vidare snarast möjligt anmäla beslutet till lantmäterimyndigheten så att det nya andelstalet kan införas i fastighetsregistret. Det nya andelstalet får tillämpas först när detta är infört.