BESKRIVNING AV SANNEGÅRDEN GA: 4

(Utdrag ur Akt 1480K-2007F317 Ärendenummer O066985 Lantmäterimyndigheten Göteborgs kommun 2007-12-05

Gemensamhets-anläggningensändamål, läge,

storlek m.m.
 

Gemensamhetsanläggningen består av:

a) Gemensamma kommunikationsytor, planteringar och närparkering inom gråmarkerat område på karta ga_4 Avgränsningen mot enskilda fastigheter sker i fastighetsgräns, byggnaders fasadliv eller kantsten till häck, dock tillhör entréanordningar, t ex ramper, murar och trappor, de enskilda fastigheterna.

Den underliggande kajkonstruktionen (d v s den ursprungliga kajen som fanns innan bostadsområdet byggdes ut), med tillhörande pålar, dragstag, infästningar och erosionsskydd förvaltas av fastighetsägaren.

Avgränsning mot underliggande kajkonstruktion 5 cm ner i betongen (d v s täckande betongskikt om 5 cm ingår i gemensamhetsanläggningen).

Avgränsningar i detalj, se karta ga_4 och bifogade fotografier.
 

Avgränsning mot Sannegården ga: 3 vid Kvarnpirsgatan sker vid kantsten och mitt i mellan flyttbara stolpar, se fotografier och karta ga_4.
 

b) Ytterbelysning, lampor och belysningspållare (armatur, ledningar och belysningsel), som är belägna inom gråmarkerat område på karta ga_4,

Mätning av elförbrukningen sker delvis gemensamt med Sannegården ga: 2-4. Fördelning av kostnaderna för elförbrukningen, mellan gemensamhetsanläggningarna skall ske proportionellt mot antalet armaturer i respektive gemensamhetsanläggning.
 

c) Dagvattenledningar med brunnar inklusive avledning av dagvatten från de delar av angränsande byggnader som vetter mot anläggningen. Avgränsningen mot enskild fastighet sker vid stuprörsanslutning, d v s alla ledningar i mark tillhör anläggningen.
 

Deltagande, fastigheter

Fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen är Sannegården 28:1-3, 28:8, 28:10-16, 28:19, 28:21, 28:26-27 och 28:32.

Deltagande fastigheter utgör en anläggningssamfällighet, d.v.s. en samfällighet som skall utföra anläggningen och ansvara för dess drift.
 

Upplåtet utrymme

Upplåtet utrymme utgörs av gråmarkerat område på karta ga_4,

Anläggningssamfälligheten har rätt till tillträde av upplåtet utrymme för att se till, bibehålla, förnya, underhålla och reparera anläggningen. Sedan arbetet har avslutats skall i görligaste mån återställning ske till förut befintligt skick.

För tillträde till upplåtet utrymme har anläggningssamfälligheten rätt använda väg eller område på belastad fastighet för att komma åt anläggningen.

Rättigheten skall utövas så att arbeten med Sannegården ga: 2-3' s ledningar inte hindras eller försvåras. Dessa ledningar får inte heller skadas.

Fastighetsägaren får inte inom de upplåtna områdena uppföra byggnad, anläggning, plantera träd eller vidta andra åtgärder inom fastigheten som kan medföra skada på anläggningen.
 

Övrigt

Sannegården ga: 4 äger rätt att förnya, underhålla och reparera dagvattenledningar som korsar Sannegården ga: 2.
 

Överföring av fastighetstillbehör

De befintliga anläggningarna överförs från Sannegården 28:1-3, 28:8, 28:10-16, 28:26-27, 28:32 och 734:13 till de deltagande fastigheterna i Sannegården ga: 4. Anläggningen kommer härigenom att vara samfällda för de fastigheter som deltar i anläggningen.
 

Andelstal

Kostnaderna för anläggningens utförande och drift skall fördelas mellan deltagande fastigheter efter andelstal ga_4.

Normen för andelstalsberäkningen är byggnadernas bruttoarea (BTA) ovan mark.
 

Ändring av andelstal

Samfällighetsföreningens styrelse får för föreningen besluta om ändring av andelstal. Andelstalet skall vid ändring beräknas efter samma grunder som i förrättningen. Normen för fördelning är byggnadernas BTA ovan mark.

Styrelsen skall genast underrätta berörd fastighetsägare om sitt beslut att ändra fastighetens andelstal. Styrelsen skall vidare snarast möjligt anmäla beslutet till lantmäterimyndigheten så att det nya andelstalet kan införas i fastighetsregistret. Det nya andelstalet får tillämpas först när detta är infört.

 

Parkering

Specifikationer för nerladdning

PARKERING.
Parkering är tillåten inom Ga4 på följande villkor!
Sörhallsgatan och området runt Sörhallen samt Nimbusgatan, Mimergatan och Belegatan har markerade p-rutor där det är avgiftsbelagda parkeringar. Automat finns norr om Återvinningsstationen vid Sörhallsgatan samt på Mimergatan. Boende och näringsidkare inom området har möjlighet att köpa boendekort för parkering inom området. På Nimbusgatan, Mimergatan samt Belegatan gällr inte boendekortet under vardagar kl 08,00 - 17,00. Övrig tid gäller kortet. På Sörhallsgatan och området runt Sörhallen gäller kortet alla daga dygnet runt. Kontakta Annika Hermansson på GUAB tel. 031-788 99 34

FLYTTNING.
Vid ut- eller inflyttning finns möjligheten att få ett tillfälligt p-kort som gäller för flyttdagen. Detta kort ger er möjlighet att stå utanför entrén under dagen och är inte att betrakta som de normala reglerna för ur- och inlastning som parkeringsreglerna hänvisar till. Kontakta Annika på GUAB.