BESKRIVNING AV SANNEGÅRDEN GA: 5

(Utdrag ur Akt 1990F66 Ärendenummer 350/91 Lantmäterimyndigheten Göteborgs kommun 1992-04-30

Gemensamhets-anläggningens ändamål, läge,storlek m.m.

Gemensamhetsanläggningen består av:

a) Kallvattenledning med brandposter, vattenmätarbrunn och submätare

Avgränsning mot kommunens ledning sker i förbindelsepunkt invid kvartersgräns. Avgränsning mot enskild fastighet sker omedelbart efter avstängningsventil på utsidan av resp. fastighet.

b) Spillvattenledning

Avgränsning mot kommunens ledning sker i förbindelsepunkt invid kvartersgräns. Avgränsning mot enskild fastighet sker i fasadliv.

Deltagande fastigheter

Fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen, se andelstal Ga_5.

Deltagande fastigheter utgör en anläggningssamfällighet, d.v.s. en samfällighet som skall utföra anläggningen och ansvara för dess drift.

Upplåtet utrymme

Erforderligt utrymme för anläggningen uttages inom:

a) De deltagande fastigheterna

b) Sannegården 734:13 (enbart tjänande)

Andelstal

Kostnaderna för anläggningens utförande och drift skall debiteras enligt andelstal Ga_5.

Gemensamhetsanläggningen skall, om avtal därom träffas med kommunen, svara för debitering av avgifter för de deltagande fastigheternas brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Dessa kostnader skall i så fall fördelas internt mellan de deltagande fastigheterna efter avläsning av submätarna.


Nerladdningsbara dokument