ENVAC - Sopsugningssystem

Ga10 betyder "gemensamhetsanläggning 10"

Ga10 omfattar Sopsugen, som idag är Skandinaviens största sopsug i drift med sina 4230 anslutna lägenheter och 80 lokaler.

Sopsugen betjänar hela området Eriksberg, från västra sidan av Sannegårdshamnen t.o.m. västra Eriksberg och platån.

De fastigheter som ligger utanför Ga2 och Ga4 är då enbart medlemmar i Ga10.

Sopsugen har en mycket framträdande roll i sättet att hantera vårt dagliga avfall.

Den består av tre fraktioner tidningar, biologiskt avfall (matavfall) samt restavfall" men systemet kräver också att vi som användare förstår vikten av en riktig sortering.

Tidningar slängs i lösvikt ner i inkasten avsedda för tidningar. Tidningarna går till återvinning och är ekonomiskt lönsamt för oss.

Det biologiska (matavfallet) samlas in i speciella bruna papperspåsar som sedan slängs i inkastet för matavfall. Man får inte använda de påsar som man kan få utav matvaruaffärer och där de uppmanar användarna att återanvända dem i sopsugar. Matavfallet blir till biogas för fordonsbränsle och biogödsel som återfår näringsämnen till våra åkrar. Man får inte slänga jord och blomkrukor här, däremot fungerar snittblommer.

Att sortera ut matavfallet är mycket lönsamt eftersom taxan för att bli av med det är mycket lägre än för restavfall.

Restavfallet är en direkt kostnad för oss, den går till förbränning och ger fjärrvärme. Det är dyrt att sända iväg restavfall, försök i möjligigaste mån att sortera och att använda våra återvinningsstationer för det som går att återvinna.

Tänk på att använda återvinningsstationerna för glas, olika förpackningar, metall etc. Förpackningar är inte restavfall utan skall sorteras ut och materialåtervinnas.
 

Återvinningsstaionerna hanteras inte under Kretslopp och Vatten utan det är FTI, Förpacknings och Tidnings-Insamlingen som sköter det, ett helt eget bolag.

Miljö och återvinning

Klicka på bilden....

Matavfallet

Klicka på bilden...

Bostads-
information

Klicka på bilden...