Stadgar

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150)
om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om
förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa
stadgar


§ 1 FIRMA
Föreningens firma är Eriksbergs samfällighetsförening.

Org.nr 716444-8453


§ 2 SAMFÄLLIGHETER
Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna 2, 4, 5, och
10 tillkomna genom anläggningsbeslut 1992-04-09, dnr
350/91och senare beslutade ändringar.


§ 3 GRUNDERNA FÖR
FÖRVALTNINGEN
Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid
bildandet bestämts om deras ändamål.


§ 4 MEDLEM
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd
egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§ 5 STYRELSE säte & sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Göteborgs
kommun. Styrelsen skall bestå av minst 5 ledamöter och minst 5 suppleanter.

§ 6 STYRELSE
Val
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant ett år.
Första gången val äger rum skall 3 ledamöter väljas på endast ett
år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt
konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7 STYRELSE kallelse till sammanträde, föredragningslista
Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om
förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 10 dagar
före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas
underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden.
Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta
till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i
ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har
rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

§ 8 STYRELSE beslutförhet & protokoll
Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst
halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav
skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga
ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens
beslut gäller den mening om vilken de flesta förenar sig. Vid lika
röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening
som biträdes av ordföranden.


Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två
tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om
beslutet.
Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras
utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.
Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation
mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets
slut.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som
upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort
beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda
reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan
ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet


§ 9 STYRELSE förvaltning

Styrelsen skall
1. förvalta samfälligheterna och föreningens tillgångar
2. föra redovisning över föreningens räkenskaper
3. föra förteckning över delägande fastigheter, dessas
andelstal och ägare
4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över
föreningens verksamhet och ekonomi
5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är
uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas
andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra
särskild redovisning för varje sådan gren
6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens
handhavande av föreningens angelägenheter


§ 10 REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på
ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och
1 suppleant.
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor
före ordinarie stämma.


§ 11 RÄKENSKAPSPERIOD
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari - 31
december


§ 12 UNDERHÅLLSPLAN

Föreningen skall upprätta underhtlllsplan för respektive
gemensamhetsanläggning.


§ 13 FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie stämma skall årligen hållas senast under april månad
på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.
Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda
medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av
debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad
som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före
ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och
revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt

utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under
samma tid.


§ 14 KALLELSE TILL STÄMMA
Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom brev.
Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet.
I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på
stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar
finns tillgängliga.
Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till
medlemmarnas kännedom genom brev.


§ 15 MOTIONER

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens
verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma,
skall vara styrelsen tillhanda senast under mars månad.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga
för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.


§ 16 DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas
1. val av ordförande för stämman,
2. val av sekreterare för stämman (normalt föreningens
sekreterare),
3. val av två justeringsmän
4. styrelsens och revisorernas berättelser
5. ansvarsfrihet för styrelsen
6. framställningar från styrelsen eller motioner från
medlemmarna
7. ersättning till styrelsen och revisorerna
8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt
debiteringslängd
9. val av styrelse och styrelseordförande
10. val av revisorer
11. fråga om val av valberedning
12. övriga frågor
13. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles
tillgängligt.


Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6
och 13.


§ 17 DISPOSITION AV AVKASTNING
Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i
samfälligheterna.


§ 18 STÄMMOBESLUT

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
Ifråga om omröstning m m gäller 48, 49, 51 och 52 § § lagen om
förvaltning av samfälligheter.
När omröstning företas skall till protokollet antecknas de
omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m m som har
betydelse för bedömandet av röstresultatet. Val skall ske med
slutna sedlar om någon begär det.


§ 19 FLERA VERKSAMHETSGRENAR
Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar
gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem
en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.
Vid tillämpning av andelsmetoden skall i motsvarande fall varje
medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras
medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till
verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet
omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade
röstetalen för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i
verksamhet som är gemensam för samfälligheterna fördelas
efter:
gemensamhetsanläggning 2 100%
övriga 0%


§ 20 PROTOKOLLSJUSTERING TILLGÄNGLIGHÅLLANDE
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman
och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.